Antimikrobiālā rezistence

Kas ir antimikrobiālā rezistence?

 

Eiropas Komisijas paziņojums “Pamatnostādnes antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai lietošanai veterinārijā” (2015/C 299/04)

Lai veicinātu antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgas lietošanas principu ievērošanu ikdienā, Eiropas Komisija ir sagatavojusi un publicējusi “Pamatnostādnes antimikrobiālo līdzekļu piesardzīgai lietošanai veterinārijā”

 

Nacionālais rīcības plāns “Par antimikrobiālās rezistences ierobežošanu un antimikrobiālo līdzekļu atbildīgu un piesardzīgu lietošanu dzīvnieku veselības jomā”

Plāns ir izstrādāts, lai veicinātu mērķtiecīgu un efektīvu antimikrobiālās rezistences attīstības ierobežošanu dzīvnieku veselības jomā, nodrošinot iesaistīto iestāžu un organizāciju koordinētas darbības.